Regulamin

Regulamin przewozów Trans Bonanza

Przewóz pasażerów przez firmę „Diana” Jakubas Danuta z siedzibą w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 5/16, 27-600 Sandomierz NIP 864 174 16 97, odbywa się zgodnie z następującymi warunkami. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zakupu biletów na przejazdy osobowe.

Firma - firma „Diana” Jakubas Danuta z siedzibą w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 5/16, NIP 864 174 16 97

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w tym w przypadku zamawiania produktów, co do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności) jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora.

Oferta - asortyment produktów i usług oferowanych przez Właściciela, które mogą być zamówione przez Użytkownika

Zakup – każdorazowe zakupienie biletu na przejazd wybrany spośród Oferty Właściciela skutkujące zawarciem Umowy. Każdy zakup jest potwierdzany poprzez przesłane Użytkownikowi wiadomości e-mail w tym zakresie.

Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Użytkownikiem, a Właścicielem na podstawie zakupionego biletu uprawniającego do jednorazowego przejazdu osobowego.

Usługi - świadczone przez Właścicela usługi obejmujące w szczególności prezentację Oferty Właściciela, możliwość zakupu biletów oraz płatności online za bilety.

Systemy Płatności Online – Płatność za pośrednictwem serwisu TPay.com, którego właścicielem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, numer NIP: 777-306-15-79, numer REGON: 300878437, kapitał zakładowy 5.494. 980,00 PLN - wpłacony w całości, prowadząca działalność pod adresem strony internetowej: https://tpay.com, posiadająca adres kontaktowy e-mail: kontakt@tpay.com;

Strona internetowa - strona internetowa firmy, która udostępnia możliwość zakupu biletów online oraz realizowania szybkich płatności online

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Klientów z systemu zakupu biletów na przejazdy osobowe. Użytkownik uiszcza opłaty za bilety na przejazdy realizowane przez Firmę korzystając ze sposobów płatności udostępnionych przez Firmę, w tym z Systemu Płatności Online.

Warunki ogólne

1. Pasażer zawiera umowę przewozu poprzez nabycie biletu.
2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień,
godzinę i trasę przejazdu.
3. Pasażer uprawniony do przewozu na podstawie biletu elektronicznego okazuje kierowcy odcinek biletu elektronicznego oraz dokument ze zdjęciem.
4. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą podróżować wyłącznie z opiekunem.
5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
6. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować na adres:
• listownie: Trans Bonanza, 27-600 Sandomierz, ul. Holownicza 6
• pocztą elektroniczną: biuro@dianabus.pl
W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie pasażerowie mogą
kontaktować się z Działem Przewozów po numerem telefonu +48 785 888 000
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują również nabywców biletów za pomocą internetowego systemu sprzedaży biletów

Wymagania techniczne

1. Użytkownik może zrealizować zakup biletu za pośrednictwem strony internetowej dianabus.pl. Do korzystania z portalu musi spełnić następujące wymagania techniczne:

- posiadać komputer, laptop lub smartfon z dostępem do internetu
- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera lub inną zgodną z współczesnymi standardami
- posiadać włączoną obsługę plików cookie
- posiadać włączoną obsługę Java Script

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia

 1.   Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
  - internetową sprzedaż biletów na przejazdy
  - internetowe wyszukiwanie połączeń realizowanych przez Usługodawcę
  - zapoznanie się z innymi treściami lub materiałami
  - internetowe biuro rzeczy znalezionych
  - formularz kontaktowy
 2. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu
 4. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługobiorcy treści naruszające dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
 6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
 8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1. Zawarcie umowy o świadczenie przez Firmę „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza usługi sprzedaży biletów drogą elektroniczną następuje poprzez kliknięcie w ikonkę „Kup bilet”, wypełnienie formularza oraz skutecznego dokonania płatności.
2. Zawarcie umowy o świadczenie przez Firmę „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza usługi internetowego wyszukiwania połączeń realizowanych przez Usługodawcę następuje poprzez kliknięcie odpowiednich miejscowości i daty przejazdu.
3. Zawarcie umowy o świadczenie przez Firmę „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza usługi zapoznania się z innymi treściami lub materiałami następuje w momencie kliknięcia w daną treść lub materiał.
4. Zawarcie umowy o świadczenie przez Firmę „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza usługi internetowego biura rzeczy znalezionych następuje poprzez kliknięcie na stronie Usługodawcy ikonki z napisem „Biuro rzeczy znalezionych”
5. Zawarcie umowy o świadczenie przez Firmę „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza usługi formularza kontaktowego następuje z momentem rozpoczęcia wprowadzania danych do formularza.
6. Usługobiorca może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie: wyszukiwania połączeń realizowanych przez Usługodawcę, zapoznania się z innymi treściami lub materiałami, internetowego biura rzeczy znalezionych, formularza kontaktowego – w każdym czasie, bez podania przyczyny.
7. Zawarcie i rozwiązanie umowy co do usług wymienionych w pkt. 6 części „Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną” jest bezpłatne.
8. Zawarcie umowy o sprzedaż biletów drogą elektroniczną wiąże się z dokonaniem przez Usługobiorcę płatności. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie usługi określona zostaje najpóźniej w chwili wyrażenia przez usługobiorcę woli związania się umową na tę usługę.
9. Za prawidłowe działanie usługi płatniczej odpowiada profesjonalny podmiot ją dostarczający.
10. Rozwiązanie umowy o sprzedaż biletów drogą elektroniczną może nastąpić najpóźniej na dwie godziny przed realizacją usługi.
11. Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze jednoznacznego oświadczenia przez kontakt telefoniczny z Firmą.

Bilety i reklamacje

1. Firma „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza prowadzi przedsprzedaż biletów maksymalnie 30 dni przed planowaną podróżą.
2. Bilety promocyjne zakupione w naszym systemie rezerwacji on-line są ważne tylko i wyłącznie na kurs, na który są zakupione. Nie podlegają one zmianie daty oraz godz. odjazdu. Można je natomiast zwrócić zgodnie z pkt. 2 niniejszego regulaminu, zakładka Bilety.
3. Firma „Diana” Jakubas Danuta – Trans Bonanza prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej dianabus.pl i płatnościami poprzez system tpay.com, który jest gwarantem bezpiecznej transakcji. Transakcja jest dokonywana w PLN.
4. Wydrukowane potwierdzenie kupna biletu jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży.

Płatności

1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz Firmy ceny wynikającej z zakupu biletu. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztem dostawy, o ile Klient się na nią zdecydował. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.
2. Klient może wywiązać się z obowiązku zapłaty poprzez dokonanie płatności przy użyciu oferowanych przez Firmę metod Płatności Online. Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na stronie internetowej Firmy oraz podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia.
Bagaż
1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca w busie
2. Firma Trans Bonanza zobowiązuje się bezpłatnie przewieźć jedną sztukę bagażu o wadze do 10 kg na osobę w pomieszczeniach bagażowych.
3. Firma Trans Bonanza zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery narty itp.)
4. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest prawnie zabroniony.
5. Firma Trans Bonanza nie odpowiada za rzeczy (bagaż) przewożone przez pasażerów
6. W przypadku pozostawienia bagażu w pojeździe po zakończeniu umowy przewozu zostanie on przeniesiony w bezpieczne miejsce.

Naruszenie porządku

Dla bezpieczeństwa interesów wszystkich pasażerów stosuje się następujące zasady:
1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
2. Zabronione jest spożywanie alkoholu w pojeździe oraz przebywanie w nim osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
3. Zabrania się palenia papierosów w pojeździe
4. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom.

Reklamacje

Reklamacje Klientów dotyczące Oferty Firmy mogą być składane osobiście w siedzibie firmy lub za pomocą:
a) poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@dianabus.pl
b) poczty tradycyjnej na adres: „Diana” Jakubas Danuta z siedzibą w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. K.K. Baczyńskiego 5/16
Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania.

Odstąpienie od umowy

1. Klient uprawniony jest do zwrotu biletu na maksymalnie 2 godziny przed odjazdem.
2. Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze jednoznacznego oświadczenia przez kontakt telefoniczny z Firmą.
3. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony z potrąceniem 20% ceny brutto biletu (zapłaconej należności). Zwrot musi być zgłoszony najpóźniej 24 godz. przed terminem wyjazdu. Bilety w cenie do 5 zł nie podlegają zwrotowi.

 

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Top